0
phone_icon

724 147 096

email_icon

info@mctree.cz

icon_hidden_for_preload icon_hidden_for_preload icon_hidden_for_preload icon_hidden_for_preload icon_hidden_for_preload icon_hidden_for_preload icon_hidden_for_preload icon_hidden_for_preload

Podmínky užití

Materiály na této webové stránce jsou chráněny autorským právem společnosti Mc TREE a.s. Všechna práva jsou vyhrazena. Všechny materiály jsou určeny pouze pro nekomerční a osobní užití. Podmínky uvedené níže i jakékoli jiné zákony nebo předpisy, které se vztahují na tuto stránku, Internet nebo World Wide Web, platí i pro uživatele všech webových stránek.

Společnost Mc TREE a.s. vyvíjí přiměřené úsilí k tomu, aby na stránce byly obsaženy přesné a aktuální informace; přesto však společnost Mc TREE a.s. neposkytuje žádné záruky ani prohlášení pokud jde o jejich přesnost. Společnost Mc TREE a.s. nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí v obsahu této stránky.

Materiály zobrazené na této stránce můžete využívat pouze pro nekomerční, osobní účely, ovšem za předpokladu, že zachováte všechna autorská práva a budete se řídit jakýmikoli sděleními o vlastnických právech v těchto materiálech uvedenými. Nejste však oprávněni obsah této stránky distribuovat, pozměňovat, upravovat, přenášet, dále užívat, dále umisťovat, ani nesmíte obsah této stránky užívat pro veřejné nebo obchodní účely bez povolení společnosti Mc TREE a.s.

S jakýmkoli sdělením nebo materiálem, který přenesete na stránku elektronickou poštou nebo jinak, se bude nakládat jako s nedůvěrným a nevýlučným. Cokoli přenesete nebo umístíte, stane se majetkem společnosti Mc TREE a.s. nebo jejích spřízněných osob a může být užíváno pro jakýkoli účel (s výjimkou osobních údajů). Dále je společnost Mc TREE a.s. , oprávněna využívat jakékoli myšlenky, koncepce, know-how nebo postupy obsažené v jakýchkoli sděleních, která umístíte na stránku pro jakýkoli účel. Užíváním této stránky můžete předat a/nebo společnost Mc TREE a.s. může získat určité omezené informace o jakémkoli účelu, který považuje za vhodný.

Obrázky produktů nebo míst zobrazené na této stránce jsou buď majetkem společnosti Mc TREE a.s. nebo jsou užity s jejím svolením. Vy ani nikdo jiný, koho byste tím pověřili, nejste oprávněni tyto obrázky užívat, pokud to není těmito Podmínkami výslovně dovoleno nebo pokud na jiném místě na této stránce není takové konkrétní povolení uvedeno.

Společnost Mc TREE a.s. nezkoumala podrobně veškeré internetové stránky spojené odkazem s touto stránkou a neodpovídá za obsah žádných jiných stránek nebo externích stránek spojených odkazem s touto stránkou. Vaše spojení na tuto stránku, externí nebo jiné stránky je na Vaše vlastní nebezpečí a probíhá bez svolení společnosti Mc TREE a.s. Společnost Mc TREE a.s. může kdykoli upravit tyto Podmínky aktualizací tohoto textu. Jakékoli takové úpravy jsou pro Vás závazné.