0
phone_icon

724 147 096

email_icon

info@mctree.cz

icon_hidden_for_preload icon_hidden_for_preload icon_hidden_for_preload icon_hidden_for_preload icon_hidden_for_preload icon_hidden_for_preload icon_hidden_for_preload icon_hidden_for_preload

Reklamační řád

Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele (z.č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, z.č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Na zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručním listě jednotlivého zboží (minimálně 24 měsíců záruka). Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí zboží. V případě výskytu vady zboží, na kterou se vztahuje záruka, kupující může uplatnit zajištění opravy na telefonním čísle uvedeném v záručním listě.

Kupující je povinen zkontrolovat zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození, vyhotoví se písemný záznam o poškození na dodací nebo přepravní list a prodávající se s kupujícím dohodne na způsobu řešení. Pozdější reklamace mechanického poškození zboží již není možné uznat.

O výrobní vadě, která brání řádnému užívání zakoupeného zboží, doporučujeme bez zbytečného odkladu vyrozumět prodávajícího a to nejlépe do 3 dnů od převzetí zboží na emailovou adresu webshop@mctree.cz. Pověřený pracovník prodávajícího bude kupujícího kontaktovat s řešením vzniklé situace.

V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě posouzení a písemného vyjádření autorizovaného servisního střediska) bude toto zboží vyměněno za nové, bezvadné, případně vráceny peníze. V případě zjištění vady odstranitelné, bude tato odstraněna v zákonné lhůtě nejpozději 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Záruční opravu provede autorizovaný servis. Při uplatnění reklamace doporučujeme spotřebiteli předložit: záruční list, doklad o zakoupení.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou.

Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.