0
phone_icon

724 147 096

email_icon

info@mctree.cz

icon_hidden_for_preload icon_hidden_for_preload icon_hidden_for_preload icon_hidden_for_preload icon_hidden_for_preload icon_hidden_for_preload icon_hidden_for_preload icon_hidden_for_preload

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti  Mc TREE a.s., IČO: 25071939, se sídlem Praha 9, Živanická 26, PSČ: 19017,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4246 (dále
jen   „prodávající“),   pro   prodej   zboží   prostřednictvím   on-line   obchodu   umístěného   na
internetové adrese: 

www.mctree.cz

 (dále jen „internetový obchod“).

I.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tyto   všeobecné   obchodní   podmínky   (dále   jen   „VOP“)   se   řídí   právním   řádem   České
republiky,   zejména   zákonem   č.   89/2012   Sb.,   občanský   zákoník   (dále   jen   „občanský
zákoník
“), a upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 občanského zákoníku vzájemná
práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále
jen „kupní smlouva“) uzavírané prostřednictvím internetového obchodu mezi prodávajícím a
fyzickou   osobou   (podnikatelem   nebo   spotřebitelem)   či   právnickou   osobou   (dále   jen
kupující“).

Kupující  odesláním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy seznámil
s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením kupní smlouvy. Kupující
dále bere na vědomí, že dle ustanovení § 1751 občanského zákoníku jsou tyto VOP nedílnou
součástí každé kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím.

II.

VYMEZENÍ POJMŮ

Spotřebitelem  je   každý,   kdo   mimo   rámec   své   podnikatelské   činnosti   nebo   mimo   rámec
samostatného   výkonu   svého   povolání   uzavírá   smlouvu   s   prodávajícím,   nebo   s   ním   jinak
jedná.

Podnikatelem  je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou
činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem
dosažení   zisku.   Za   podnikatele   se   považuje   také   každá   osoba,   která   uzavírá   smlouvy
související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samotném výkonu svého
povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se
pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské
činnosti. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro
něj platí pravidla uvedená ve VOP určená pro podnikatele a že se na něj nevztahují pravidla
uvedená ve VOP určená pro spotřebitele. 

Kupní smlouvou je smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž předmětem je
převod vlastnického práva ke zboží zveřejněnému v internetovém obchodě. Kupní smlouva
se uzavírá   v   českém   jazyce.   Kupní   smlouva   je   po   uzavření   archivována   pouze   po   dobu
nezbytně nutnou pro realizaci práv a povinností smluvních stran, přičemž po tuto dobu je
možné   ji   na   písemnou   žádost   spotřebitele   zpřístupnit.   VOP   jsou   nedílnou   součástí   kupní
smlouvy. 

Místem plnění ze všech smluvních vztahů uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím jsou
Lázně Toušeň, Hlavní 238, PSČ 250 89.

1 / 19


III.

SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY

Prodávající sděluje, že:

a)

náklady na prostředky komunikace na dálku si hradí kupující sám a tyto se neliší od
základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora
kupujícího, prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní
přepravy);

b)

požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím od prodávajícího, příp.
povinnost zaplatit  zálohu  nebo obdobnou platbu  se týká  požadavků kupujícího  na
poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány;

c)

ceny   zboží   a   služeb   jsou   v internetovém   obchodu   uváděny   v české   měně   a   jsou
konečné,   tedy   včetně   DPH,   jehož   výše   odpovídá   příslušným   právním   předpisům
účinným v okamžiku uzavření kupní smlouvy, včetně veškerých poplatků stanovených
zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody
a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady; v případě, že se DPH do uzavření kupní
smlouvy, popř. do odeslání zboží změní, je kupující s přihlédnutím k druhu platby
zvolené kupujícím povinen uhradit nedoplatek kupní ceny;

d)

grafické znázornění zboží je pouze informativního a ilustrativního charakteru a nemusí
odpovídat skutečné podobě věci;

e)

kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím bude uzavřena v českém jazyce;

f)

v   případě,   že   spotřebitel   má   stížnost,   může   tuto   uplatnit   na   e-mailovou   adresu
 

webshop@mctree.cz

, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního

dozoru;

g)

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 524/2013 ze dne 21. 5. 2013,
je spotřebitel oprávněn využít k řešení svého sporu s prodávajícím platformu Evropské
Komise pro řešení sporů on-line, která je dostupná na internetových stránkách https://
webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=CS.

 

Kontaktním

místem   je   Evropské   spotřebitelské   centrum   Česká   republika,   se   sídlem   Štěpánská
567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz;

h)

kontaktní e-mailovou adresou prodávajícího je  

webshop@mctree.cz

.

IV.

OBJEDNÁVKA

Veškerá prezentace zboží umístěná v internetovém obchodě je informativního charakteru a
prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Vystavení zboží na
webové stránce není nabídkou ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

Nabídku   k uzavření   kupní   smlouvy   kupující   uskuteční   odesláním   vyplněné   objednávky   v
rámci   internetového   obchodu   elektronickou   cestou   (dále   jen   „Objednávka“).   Za   řádně
vyplněnou   Objednávku   se   považuje   objednávka   učiněná   prostřednictvím   objednávkového
formuláře v rámci internetového obchodu, v níž kupující uvede všechny povinné údaje, které
budou pravdivé, úplné a jinak nezkreslené. Za povinné údaje se považuje zejména, nikoli však

2 / 19


výhradně jednoznačná  identifikace  kupujícího,  množství  a druh zboží, dodací  adresa a e-
mailová   adresa   kupujícího.   Kupující   odpovídá   za   jakoukoli   újmu   vzniklou   v důsledku
poskytnutí údajů, které nejsou pravdivé, úplné a jinak nezkreslené.

Objednávka je nabídkou na uzavření kupní smlouvy a je pro kupujícího závazná okamžikem
jejího   odeslání.   Odesláním   Objednávky   se   kupující   zavazuje   uhradit   kupní   cenu   zboží
v případě, že bude s prodávajícím uzavřena kupní smlouva. Před odesláním Objednávky je
kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky kupující vložil, a to i
s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do
Objednávky. Údaje uvedené v Objednávce jsou prodávajícím považovány za správné, pokud
se kupující a prodávající nedohodnou jinak.

Po obdržení Objednávky prodávající potvrdí její přijetí ve smyslu § 1827 odst. 1 občanského
zákoníku   prostřednictvím   e-mailu   (dále   jen   „Potvrzení“).   Toto   Potvrzení   není   akceptací
návrhu na uzavření smlouvy a slouží výhradně k informování kupujícího, že Objednávka byla
prodávajícímu doručena.

V případě,   že   po   přijetí   Objednávky   od   kupujícího   dojde   k vyprodání   zboží,   kterého   se
Objednávka   týká   (částečně   či   zcela)   nebo   pokud   dojde   ke   změně   kupní   ceny   zboží,
prodávající   o   této   skutečnosti   e-mailem   informuje   kupujícího   za   účelem   sjednání   dalšího
postupu.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění
samotné Objednávky nese kupující.

V.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Kupní smlouva je mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena okamžikem, kdy je kupujícímu
doručeno   výslovné   a   samostatné   potvrzení   prodávajícího   o   přijetí   řádné   Objednávky   bez
výhrad (tzn. akceptace Objednávky), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu na jeho e-mail
uvedený   v   Objednávce   (dále   jen   „Potvrzení   o   bezvýhradném   přijetí“),   které   nelze
zaměňovat   s Potvrzením   majícím   pouze   informativní   charakter.   Přílohou   Potvrzení   o
bezvýhradném přijetí je také aktuální znění VOP (včetně veškerých jejich příloh). V případě,
že   prodávající   neodešle   Potvrzení   o   bezvýhradném   přijetí   řádné   Objednávky   (akceptaci
nabídky) do 2 pracovních dnů od jejího odeslání kupujícím, má se za to, že nabídka nebyla
prodávajícím přijata, pokud mezi prodávajícím a kupujícím nebude dohodnuto jinak.

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží jako předmět koupě a
umožní mu nabýt vlastnické právo ke zboží, a kupující se zavazuje, že zboží převezme a
zaplatí za něj prodávajícímu kupní cenu.

Prodávající si v souladu s ustanovením  § 2132 občanského zákoníku vyhrazuje vlastnické
právo ke zboží, a proto se kupující stane vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením kupní
ceny. Nebezpečí škody na zboží však na kupujícího přechází již jeho převzetím.
V případě, že po uzavření kupní smlouvy, kdy zboží ještě nebylo dodáno kupujícímu, dojde
ke zvýšení kupní ceny zboží, prodávající o této skutečnosti bez zbytečného odkladu e-mailem
informuje   kupujícího,   který   není   spotřebitelem,   a   v případě,   že   kupující,   který   není
spotřebitelem, odmítne uhradit zvýšenou kupní cenu, kupní smlouva automaticky zanikne.

3 / 19


V případě zániku kupní smlouvy dle výše uvedeného ustanovení VOP vzniká kupujícímu
nárok výhradně na vrácení zaplacené kupní ceny nebo její části, nikoli však nárok na náhradu
jakékoli újmy v této souvislosti vzniklé, a to ve lhůtách a způsobem upraveným v těchto VOP
pro odstoupení od kupní smlouvy.

Vzniklou kupní smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě
zákonných důvodů, není-li ve VOP stanoveno jinak.

VI.

DODÁNÍ ZBOŽÍ

Prodávající kupujícímu odevzdá zboží, jakož i doklady, které se ke zboží vztahují, a umožní
kupujícímu nabýt vlastnického práva ke zboží v souladu s kupní smlouvou. Prodávající splní
povinnost odevzdat zboží kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu
to oznámí. 

Má-li prodávající zboží odeslat, hradí náklady na přepravu a balné kupující. Výše nákladů
bude kupujícímu oznámena před odesláním Objednávky, a to v návaznosti na zvolený způsob
doručení.   Prodávající   splní   svou   povinnost   odevzdat   zboží   kupujícímu   následujícím
způsobem (a) kupujícímu, který není spotřebitel, předáním prvnímu dopravci k přepravě pro
kupujícího   a   umožní   kupujícímu   uplatnit   práva   z   přepravní   smlouvy   vůči   dopravci,   (b)
kupujícímu, který je spotřebitel, jakmile dopravce zboží předá kupujícímu.

Délka doručení zboží a cena dopravy závisí na způsobu dopravy, kterou si kupující v rámci
Objednávky zvolí. Nabízené způsoby dopravy závisí na aktuální dostupnosti služeb, jejich
kapacitě a vzdálenost místa dodání. V případě, že zvolený způsob dopravy nebude možný
nebo vhodný, je prodávající povinen o tom informovat kupujícího a dohodnout se s ním na
jiném způsobu dopravy. 

Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.
Dodá-li prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na
přebytečné množství, ledaže je kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

Není-li ujednáno, jak má být zboží zabaleno, zabalí prodávající zboží podle zvyklostí; nejsou-
li, pak způsobem potřebným pro uchování zboží a jeho ochranu. Stejným způsobem opatří
prodávající věc pro přepravu.

Kupující při osobním převzetí od prodávajícího zkontroluje přebírané zboží, jeho úplnost a
nepoškozenost obalů. Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména že
balení obsahuje vše, co obsahovat má. 

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky,
zejména počet a neporušenost obalu, podle přiloženého přepravního listu nebo dokumentu s
obdobným obsahem.

Kupující  je oprávněn odmítnout  převzetí  zásilky, která  není ve shodě s kupní smlouvou.
Pokud kupující poškozenou zásilku převezme, je povinen poškození popsat v předávacím
protokolu dopravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně, nejpozději do 2
pracovních dnů, oznámit e-mailem a zaslat na adresu   

webshop@mctree.cz

, spolu s kopií

předávacího protokolu, kde je poškození či neúplnost zboží zaznamenáno. 

4 / 19


Těmito   ustanoveními   není   dotčena   zákonná   lhůta   pro   uplatnění   práv   z   vadného   plnění.
Dodatečná   reklamace   neúplnosti   nebo   vnějšího   poškození   zásilky   nezbavuje   spotřebitele
práva předmět koupě reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o
rozpor s kupní smlouvou.

VII.

KUPNÍ CENA

Kupující   se   zavazuje   uhradit   prodávajícímu   kupní   cenu   zboží   způsobem,   který   uvedl
v Objednávce, přičemž je oprávněn vybírat z následujících možností, pokud jsou tyto uvedeny
v internetovém obchodu:
a)

Dobírka - peníze za zboží platí kupující až při převzetí zboží od dopravce.

b)

Bankovní   převod -   po   obdržení   Objednávky   (návrhu   na   uzavření   smlouvy)   zašle
prodávající kupujícímu výši kupní ceny, číslo účtu a variabilní symbol platby. Zboží
zaplatí  kupující na bankovní účet prodávajícího  před odesláním  zboží, v opačném
případě nebude zboží odesláno, popř. předáno. Tento způsob úhrady kupní ceny je
považován za zálohovou platbu na kupní cenu. V případě tohoto způsobu platby je
závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na
účet prodávajícího.

c)

Platební karta - po vytvoření objednávky (návrhu na uzavření smlouvy) je kupující
přesměrován na bezpečnou platební bránu banky, kde kupující zadá potřebné údaje
pro platbu. Tento způsob úhrady kupní ceny je považován za zálohovou platbu na
kupní cenu.

d)

Hotově (osobní odběr) - cenu zboží zaplatí kupující v hotovosti při převzetí zboží na
místě   sjednaném   s prodávajícím   (pobočce   prodávajícího),   a   to   po   potvrzení
telefonicky nebo e-mailem ze strany prodávajícího, že zboží je na pobočce připraveno
skladem.

Prodávající si vyhrazuje právo omezit nebo rozšířit způsob úhrady kupní ceny dle povahy a
podmínek konkrétního smluvního vztahu, v takovém případě prodávající o této skutečnosti e-
mailem informuje kupujícího za účelem sjednání dalšího postupu. 

Informace o době splatnosti kupní ceny a informace nezbytné k úhradě kupní ceny prodávající
zašle kupujícímu spolu s Potvrzením o bezvýhradném přijetí Objednávky (akceptací nabídky).
Splatnosti   kupní   ceny   závisí   na   způsobu   úhrady   kupní   ceny   a   nenastane   později   než
v okamžiku předání zboží kupujícímu.

Daňový doklad - fakturu obsahující základní údaje kupní smlouvy obdrží kupující se zbožím
nebo formou odkazu k jejich stažení zaslanou e-mailem na e-mailovou adresu, kterou kupující
uvede   v Objednávce,   nebo   e-mailem   na   e-mailovou   adresu,   kterou   kupující   uvede
v Objednávce. 
Veškeré ceny zboží včetně cen akčních platí do odvolání, vyprodání zásob nebo po dobu
časově určenou.

Kupující však bere na vědomí, že konečné ceny u produktů jsou uváděny po zaokrouhlení na
celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy, ve specifických situacích tedy může v
konečném součtu všech zakupovaných produktů dojít k nepatrné odchylce od takto uvedené
kupní ceny, toto je dáno právě v důsledku zaokrouhlením na celé koruny. Podrobný rozpis
kupní ceny na haléře je vždy uveden při zadávání Objednávky kupujícím.

5 / 19


Původní cena znamená cenu zboží, za níž předmětné zboží prodávající nabízel bez zohlednění
veškerých možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových
akcích   na   jím   provozovaném   internetovém   obchodě,   nebo   cenu   nezávazně   doporučenou
výrobcem   či   distributorem,   přičemž   bude   zobrazena   vždy   ta   z   cen,   která   lépe   reflektuje
cenovou hladinu daného výrobku na trhu.

Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření kupní smlouvy
mezi prodávajícím a kupujícím, a to zejména v případě, kdy kupující objedná zboží za cenu
zveřejněnou   omylem   v   důsledku   chyby   interního   informačního   systému   prodávajícího.
Prodávající se v takovém případě zavazuje informovat kupujícího o takové skutečnosti.

Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo
ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či
soudního orgánu, o takovémto postupu bude kupující neprodleně informován. Kupující bere
na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.

VIII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

Zboží   je   vadné,   nemá-li   sjednané   vlastnosti   nebo   vlastnosti   uvedené   v obecně   závazném
právním předpise (dále jen „Vada zboží“). Za Vadu zboží se považuje i plnění jiné věci, než
byla sjednána v kupní smlouvě, nebo vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí
škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá
vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Kupující je povinen zboží prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a
přesvědčit   se   o   jeho   vlastnostech   a   množství.   Nebezpečí   škody   přechází   na   kupujícího
převzetím zboží. Týž následek má, nepřevezme-li kupující zboží, ač mu s ním prodávající
umožnil nakládat.

Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, nemá vliv na
jeho   povinnost   zaplatit   kupní   cenu,   ledaže   prodávající   škodu   způsobil   porušením   své
povinnosti. Prodlením kupujícího s převzetím zboží vzniká prodávajícímu právo zboží po
předchozím upozornění na účet kupujícího vhodným způsobem prodat poté, co kupujícímu
poskytl dodatečnou přiměřenou lhůtu k jeho převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li kupující s
placením, kterým je předání zboží podmíněno.

Prodávající   odpovídá   kupujícímu,   že   zboží   při   převzetí   nemá   vady.   Zejména   odpovídá
kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
a)

má vlastnosti, které si strany ujednaly,  a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které
prodávající nebo výrobce popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu
zboží či na základě reklamy jimi prováděné;

b)

se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se
zboží tohoto druhu obvykle používá;

c)

zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li
jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

d)

je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a

e)

zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

6 / 19


Projeví-li se vada zboží v průběhu šesti měsíců od jeho převzetí, má se za to, že zboží bylo
vadné již při převzetí. 

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř
měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:
a)

u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

b)

opotřebení zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním;

c)

použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží
mělo při převzetí kupujícím; nebo

d)

vyplývá-li to z povahy zboží. 

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li společně se zbožím poskytovány dárky, není
možné uplatnit právo z vady do 24 měsíců. Spotřebitel smí u těchto dárků uplatnit práva z
vadného plnění pouze do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Podnikatel není oprávněn u dárků
uplatnit práva z vadného plnění.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že
zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu
nebo o zboží použité, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo:
a)

na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

b)

na odstranění vady opravou věci;

c)

na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

d)

odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného
odkladu   po   oznámení   vady.   Provedenou   volbu   nemůže   kupující   změnit   bez   souhlasu
prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní,
může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může
od kupní smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. Je-li
vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo
na přiměřenou slevu z kupní ceny.
Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové
zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající
nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné
obtíže.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od kupní smlouvy,
může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající
odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu
způsobit nepřiměřené náklady.

7 / 19


Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující
požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu
nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li
zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí, 
a)

došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží;

b)

použil-li kupující zboží ještě před objevením vady;

c)

nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo
opomenutím; nebo 

d)

prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li jej, anebo pozměnil-
li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co
ještě vrátit může, a dá prodávajícímu  náhradu do výše, v níž měl z použití zboží
prospěch. 

Neoznámil-li kupující vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od kupní smlouvy.

Nemá-li věc vlastnosti stanovené v ustanovení § 2161 občanského zákoníku, může kupující
požadovat   i   dodání   nového   zboží   bez   vad,   pokud   to   není   vzhledem   k   povaze   vady
nepřiměřené,   ale  pokud  se vada  týká  pouze  součásti  zboží,   může  kupující   požadovat  jen
výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem
k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující
právo na bezplatné odstranění vady.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou
dobu   trvají   jeho   povinnosti   v   případě   vadného   plnění.   Nebrání-li   tomu   povaha   věci,   lze
potvrzení nahradit dokladem o zakoupení zboží obsahujícím uvedené údaje.

Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy
právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a
dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu,
platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při
dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání zboží.

Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné
vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší
počet vad. V takovém případě má kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit.

Zboží nesmí být přepravováno jinak než nastojato, neboť zboží obsahuje komponenty plněné
olejem, který by se při jiném způsobu zacházení mohl dostat do chladicího okruhu a tím zboží
nenávratně poškodit. Kupující je při uplatnění reklamace povinen předat zboží čisté v souladu
s   hygienickými   předpisy   a   obecnými   hygienickými   zásadami   včetně   všech   součástí   a
příslušenství.

Kupující ke zboží přiloží kopii dokladu o koupi a zaplacení zboží, doklad o poskytované
záruce na zboží, podrobný popis vady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční
adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i vady zboží.

8 / 19


V případě,   že   koupě   zboží   u   prodávajícího   nebude   prokázána,   není   prodávající   povinen
reklamaci zboží akceptovat.

Kupující se zavazuje v případě reklamace poskytnout součinnost prodávajícímu. V případě
dodání   nedostatečných   podkladů   nebo   informací   pro   posouzení   reklamace   je   prodávající
povinen bez zbytečného odkladu od uplatnění reklamace kupujícím, kupujícího informovat o
nutnosti   doložení   dalších   podkladů   nebo   informací.   V   případě,   že   kupující   nedodá
požadované   podklady   a   neposkytne   součinnost   prodávajícímu,   pak   prodávající   nebude
schopen reklamaci   náležitě  posoudit  ani  o  ní  rozhodnout.  Po dobu  prodlení  kupujícího   s
dodáním   chybějících   podkladů   neběží   prodávajícímu   lhůty   pro   rozhodnutí   a   vyřízení
reklamace stanovené zákonem a tímto reklamačním řádem.

Reklamované zboží, které bude kupujícím zasláno na dobírku, nebude prodávajícím převzato.
Prodávající   doporučuje   přepravu   vraceného   zboží   pojistit.   Prodávající   vydá   kupujícímu
písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob
vyřízení reklamace je požadován, a to e-mailem bezprostředně po přijetí reklamace, v případě
osobního uplatnění je písemné potvrzení vydáno ihned.

Kupující si je vědom toho, že nedodá-li reklamované zboží včetně veškerého obdrženého
příslušenství,   pak   v   případě   odstoupení   kupujícího   od   kupní   smlouvy   bude   kupujícímu
vrácena kupní cena ponížena o cenu nedodaného příslušenství.

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu, která je uvedena kupujícím (v
reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). 

Porušením  ochranné  pečeti,  informativní  nálepky  či  sériového čísla  se kupující  vystavuje
riziku zamítnutí reklamace. 

Dále se práva z vadného plnění ani záruka nevztahují na poškození vzniklá:
a)

mechanickým poškozením zboží;

b)

elektrickým   přepětím   (viditelně   spálené   součástky   nebo   plošné   spoje)   s   výjimkou
běžných odchylek;

c)

používáním   zboží   v   podmínkách,   které   neodpovídají   svojí   teplotou,   prašností,
vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo
výrobcem určeno;

d)

neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží;

e)

poškozením   způsobeným   nadměrným   zatěžováním   nebo   používáním   v   rozporu   s
podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami;

f)

provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů;

g)

na zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v
důsledku této úpravy;

h)

poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí;

i)

použitím   nesprávného   nebo   neoriginálního   spotřebního   materiálu,   ani   na   případné
škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé, a přitom nebylo
vyloučeno v přiloženém návodu k použití.

Tato omezení  neplatí,  pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými
podmínkami, kupujícím a prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím
deklarovány,   případně   je   lze   očekávat   vzhledem   k   prováděné   reklamě   nebo   obvyklému
způsobu užití zboží.

9 / 19


Prodávající   nezaručuje   plnou   kompatibilitu   zboží   s jiným   zbožím,   pokud   toto   jiné   zboží
nebylo schváleno prodávajícím nebo jehož funkčnost nebyla kupujícím výslovně požadována
v písemné objednávce, ledaže je taková kompatibilita u podobného zboží obvyklá a nebylo-li
prodávajícím u zboží výslovně uvedeno, že je dané zboží kompatibilní pouze s uvedeným
seznamem či není kompatibilní pouze s uvedeným seznamem.

Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží k reklamaci v případech, kdy reklamované zboží
a/nebo jeho součásti jsou znečištěné  nebo nesplňují  základní  předpoklady pro hygienicky
bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.

Reklamaci spotřebitele včetně odstranění vady vyřídí prodávající bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Je-li kupující podnikatel, prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout a reklamaci včetně
odstranění vady vyřídit ve lhůtě 60 dnů ode dne uplatnění reklamace. 

O vyřízení reklamace je kupující informován e-mailem či telefonicky, tímto okamžikem je
reklamace považována za vyřízenou. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o datu a
způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace,
případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Při   výdeji   zboží   či   proplacení   dobropisu   v   hotovosti   po   vyřízení   reklamace   je   kupující
povinen předložit originál dokladu, na základě kterého byla věc přijata do reklamace, a musí
prokázat svoji totožnost platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), a to za
účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti.
Bez   předložení   některého   z   těchto   dokladů   může   prodávající   či   jeho   smluvní   partner
odmítnout zboží vydat či proplatit dobropis. 
V případě kladného vyřízení reklamace má spotřebitel právo na úhradu účelně vynaložených
nákladů   spojených   s   uplatněním   oprávněné   reklamace.   Tyto   náklady   jsou   chápány   jako
nejmenší nutné, zejména se jedná o poštovné na zaslání zboží k reklamaci. K těmto nákladům
nemusí   patřit   cesta   vozem   pro   uplatnění   reklamace   a   expresní   přepravy   a   další   obdobné
náklady. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 1
měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění. Bude-li reklamace zamítnuta,
nese náklady na uplatnění reklamace (např. náklady na poštovné, dopravu) kupující sám.

Kupující   je   povinen   zkontrolovat   přebírané   zboží   a   jeho   soulad   s výdejním   protokolem
reklamace. Kupující dále zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co
obsahovat má. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo.

Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od ode
dne, kdy byl o jejím vyřízení informován, tato lhůta nemůže uplynout dříve než 60 dnů od
podání reklamace. V případě, že reklamace není převzata kupujícím nejpozději posledním
dnem lhůty, bude prodávajícím účtováno po jejím marném uplynutí skladné za uložení zboží
ve výši 50,- Kč včetně DPH za každý den prodlení. Pokud si kupující nevyzvedne zboží
z vyřízené  reklamace  do 4 měsíců  ode dne, kdy byl o vyřízení  informován,  vyhrazuje  si
prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného. 

Bude-li  reklamace   zamítnuta  a  v případě,   že  kupující   souhlasí  s placenou  opravou,  bude
oprava účtována dle aktuálního platného ceníku daného autorizovaného servisu.

10 / 19


Před provedením placené opravy bude kupující informován o ceně opravy, jejím rozsahu a
době nutné k jejímu provedení, přičemž oprava bude provedena nejpozději do 60 dnů ode dne
následujícího po přijetí reklamovaného zboží prodávajícím. K provedení placené opravy lze
přistoupit jen po výslovném souhlasu kupujícího (resp. na základě uzavřené servisní smlouvy)
učiněném po informování dle předchozí věty.

Není-li kupující spotřebitelem a bude-li reklamace zamítnuta, bere kupující na vědomí, že je
prodávající   oprávněn   přefakturovat   kupujícímu   náklady   autorizovaného   servisu   za
diagnostiku vady a dopravu dle ceníku daného autorizovaného servisu.

IX.

ZÁRUKA ZA JAKOST 

Na zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručním listě
jednotlivých   výrobků.   Záruční   doba   běží   od   odevzdání   zboží   kupujícímu   nebo   ode   dne
uvedeného v záručním listě, je-li tam uvedeno. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že
zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé
vlastnosti. 

Prodávající neposkytuje kupujícímu, který není spotřebitelem, záruku za jakost zboží, není-li
tak výslovně mezi prodávajícím a kupujícím sjednáno.

X.

ODSTOUPENÍ KUPUJÍCÍHO OD KUPNÍ SMLOUVY

Spotřebitel má, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, právo od kupní
smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů, za předpokladu, že kupní smlouva byla
uzavřena   mimo   prostory   obvyklé   pro   podnikatelovo   podnikání.   Odstoupením   od   kupní
smlouvy dle tohoto odstavce se kupní smlouva od počátku ruší.

Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy běží ode dne převzetí zboží (u kupní smlouvy, jejímž
předmětem  je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí  poslední
dodávky zboží; u kupní smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží,
ode dne převzetí první dodávky zboží). 

Prodávající spotřebiteli  umožňuje odstoupit od kupní smlouvy prostřednictvím  vyplnění a
odeslání vzorového formuláře  pro odstoupení od kupní smlouvy, který tvoří  přílohu č. 1
těchto   VOP   (dále   jen   „Oznámení   o   odstoupení“).   Po   obdržení   Oznámení   o   odstoupení
prodávající spotřebiteli bez zbytečného odkladu a v textové podobě potvrdí jeho přijetí. 
Pokud je právo odstoupit od kupní smlouvy využito, považuje se lhůta pro odstoupení za
zachovanou, pokud je v jejím průběhu prodávajícímu Oznámení o odstoupení odesláno na e-
mailovou adresu: 

webshop@mctree.cz

 nebo korespondenčně na adresu: Mc TREE a.s., Lázně

Toušeň, Hlavní 238, PSČ 250 89. 

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy zboží, které od něho obdržel.
Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené, zabalené a chráněné
dostatečně proti poškození, nejlépe stejným způsobem jako při dodání. Kupující ponese přímé
náklady spojené s navrácením zboží.

11 / 19


Kupující  odpovídá  za  snížení   hodnoty zboží,   které  vzniklo   v důsledku  nakládání   s  tímto
zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Kupující
bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně
spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu vzniklé škody. Nárok
na úhradu vzniklé škody může prodávající jednostranně započíst proti nároku kupujícího na
vrácení kupní ceny.

Odstoupí-li   spotřebitel   od   kupní   smlouvy,   vrátí   mu   prodávající   bez   zbytečného   odkladu,
nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně
nákladů   na   dodání,   které   od   něho   na   základě   kupní   smlouvy   přijal,   stejným   způsobem.
Prodávající vrátí spotřebiteli, přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s
tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže spotřebitel zvolil
jiný   než   nejlevnější   způsob   dodání   zboží,   který   prodávající   nabízí,   vrátí   prodávající
spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu
dodání zboží.

Odstoupí-li   kupující,   který   není   spotřebitel,   od   kupní   smlouvy,   vrátí   mu   prodávající   bez
zbytečného odkladu kupní cenu.

Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu bude
zboží vráceno. V případě spotřebitele, postačí, že bude prokázáno, že zboží prodávajícímu
odeslal. V případě odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy nese po dobu od převzetí zboží
od dopravce do doby, než bude zboží převzato prodávajícím zpět, nebezpečí škody na zboží
spotřebitel.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím
a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy
spotřebitelem,  pozbývá darovací  smlouva  ohledně  takového  dárku účinnosti  a kupující  je
spolu se zbožím povinen prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. V případě, že dárek nebude
vrácen zpět, bude chápán jako bezdůvodné obohacení kupujícího. Není-li vydání předmětu
bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši
obvyklé ceny.

Spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemůže odstoupit od kupní
smlouvy mimo jiné v případě smluv:
a)

o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem
před   uplynutím   lhůty   pro   odstoupení   od   smlouvy   a   podnikatel   před   uzavřením
smlouvy   sdělil   spotřebiteli,   že   v   takovém   případě   nemá   právo   na   odstoupení   od
smlouvy;

b)

o   dodávce   zboží   nebo   služby,   jejichž   cena   závisí   na   výchylkách   finančního   trhu
nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od
smlouvy;

c)

o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;

d)

o dodávce  zboží, které podléhá  rychlé zkáze, jakož  i zboží, které bylo po dodání
nenávratně smíseno s jiným zbožím;

e)

o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to
však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání
jiných než vyžádaných náhradních dílů;

f)

o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických
důvodů jej není možné vrátit;

12 / 19


g)

o dodávce novin, periodik nebo časopisů;

h)

o dopravě, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu.

V   případě   kupujícího,   který   není   spotřebitelem,   se   odstoupení   od   kupní   smlouvy   řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

XI.

POKYNY PRO VRÁCENÍ ZBOŽÍ PŘI ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Zboží je kupující povinen odeslat na adresu prodávajícího: Mc TREE a.s., Hlavní 238, 250 89
Lázně Toušeň. Zboží je kupující povinen zabalit do obalu, který jej dostatečně ochrání před
poškozením, je-li to možné, nejlépe v původním obalu. Zboží nesmí být přepravováno jinak
než   nastojato,   neboť   zboží   obsahuje   komponenty   plněné   olejem,   který   by   se   při   jiném
způsobu zacházení mohl dostat do chladicího okruhu a tím zboží nenávratně poškodit.

Zboží musí být vráceno čisté a kompletní, včetně všech součástí a příslušenství. V případě, že
prodávající   zjistí,   že   některá   část   či   příslušenství   zboží   chybí,   bude   kupující   neprodleně
vyzván   k   jeho   vrácení.   Než   bude   zboží   kupujícím   kompletně   vráceno,   vyhrazuje   si
prodávající právo zadržet část kupní ceny ve výši odpovídající hodnotě nevrácené části či
příslušenství, ledaže kupující, který je spotřebitelem, prokáže, že odeslal kompletní zboží. O
zadržení části kupní ceny, bude kupující vyrozuměn spolu s výzvou k vrácení.

Kupující  ke zboží přiloží  kopii dokladu o koupi a zaplacení  zboží. Spotřebitel  má právo
prokázat koupi zboží u prodávajícího i jinými způsoby, přesto prodávající doporučuje přiložit
uvedené   doklady.   V případě,   že   koupě   zboží   u   prodávajícího   nebude   prokázána,   není
prodávající povinen odstoupení akceptovat.

Vracené   zboží,   které   bude   kupujícím   zasláno   na   dobírku,   nebude   prodávajícím   převzato.
Prodávající doporučuje přepravu vraceného zboží pojistit. 

XII.

OSTATNÍ USTANOVENÍ

Kupující   si   je   vědom,   že   mu   koupí   zboží   od   prodávajícího   nevznikají   žádná   práva   na
používání průmyslového nebo duševního vlastnictví, zejména ochranných známek, patentů,
registrovaných značek, obchodních názvů a firemních log výrobků.

Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškerá komunikace, která má být dle těchto
VOP   nebo   kupní   smlouvy   vedena   prostřednictvím   e-mailu,   bude   ze   strany   prodávajícího
zasílána na e-mailovou adresu nebo poštovní adresu uvedenou kupujícím v Objednávce.

XIII. BEZPEČNOST A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kupující bere na vědomí, že osobní údaje kupujícího poskytnuté kupujícím prodávajícímu
mohou být předmětem zpracování osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu
a   Rady   (EU)   č.   2016/679   ze   dne   27.04.2016   o   ochraně   fyzických   osob   v   souvislosti   se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(dále jen „nařízení o ochraně údajů“).

Rozsah a způsob zpracování osobních údajů kupujících prodávajícím je blíže popsán v příloze
č. 2 těchto VOP (dále jen „informace poskytnuté správcem osobních údajů“). Informace

13 / 19


poskytnuté   správcem   osobních   údajů   tvoří   nedílnou   součást   těchto   VOP.   Odesláním
Objednávky   kupující   potvrzuje,   že   se   před   uzavřením   kupní   smlouvy   s informacemi
poskytnutými správcem osobních údajů v celém jejich rozsahu seznámil.

V případě, že kupující k tomu udělil / udělí souhlas  ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. a)
nařízení o ochraně osobních údajů, mohou být osobní údaje kupujícího zpracovávány také
v souvislosti   s marketingovými   akcemi   prodávajícího   a   /   nebo   smluvních   partnerů
prodávajícího (marketingové akce a k nim udělený souhlas kupujícího zahrnují také zasílání
obchodních   sdělení   elektronickými   prostředky)   a   /   nebo   v souvislosti   ověřováním   bonity,
důvěryhodnosti a / nebo platební morálky kupujícího. Kupující udělí svůj případný souhlas
v rámci procesu přípravy a odeslání Objednávky. Osobní údaje zpracovávané výhradně na
základě souhlasu kupujícího budou zpracovávány pouze po dobu, po kterou bude předmětný
souhlas   platný.   Rozsah   a   způsob   zpracování   osobních   údajů   se   souhlasem   kupujícího   se
v ostatním   rozsahu   řídí   informacemi   poskytnutými   správcem   osobních   údajů   a   z těchto
vychází.

Prodávající může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. „cookies“ tak, aby usnadnil
poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o
účelu „cookies“ či podobných nástrojů a je zajištěno, aby kupujícím byly známy informace,
které se ukládají do koncového zařízení, jež používají, kupující mají možnost odmítnout, aby
„cookies“ nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že
spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Odesláním Objednávky prostřednictvím internetového obchodu kupující bez výhrad přijímá
veškerá ustanovení těchto VOP včetně příloh a vyjadřuje s nimi svůj souhlas.

Veškeré právní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím a případné spory mezi nimi se řídí
právním řádem České republiky a budou řešeny před příslušnými soudy České republiky.
Spotřebitel   má   podle   zákona   o   ochraně   spotřebitelů   právo   na   mimosoudní   řešení
spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb (dále jen
spotřebitelský spor“). Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR) je v
České republice Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ:
000 20 869, internetová adresa: 

www.coi.cz

.

Tyto VOP včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 15.7.2019 a ruší předchozí znění
VOP včetně jejich součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách prodávajícího
nebo elektronicky na internetové adrese: 

www.mctree.cz

.

Nedílnou součást těchto VOP tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1:  Vzor formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem
Příloha č. 2: Informace poskytnuté správcem osobních údajů

Základní kontakty:
Sídlo prodávajícího:
Mc TREE a.s.
Živanická 26

14 / 19


190 17 Praha 9

Vzorková prodejna prodávajícího:
Na Poříčí 27
110 00 Praha 1

Otevírací doba: 

Pondělí až pátek: 9 až 18 hod.

Tel: 

+420 724 147 096

E-mail: 

prodejna@mctree.cz

Autorizovaný servis: Pondělí až pátek: 9 až 17 hod.
Tel: 

+420 255 717 441; +420 725 781 964

E-mail: 

servis@mctree.cz

 

Kontaktní údaje pro komunikaci se spotřebiteli: Pondělí až pátek: 9 až 18 hod.

Tel: 

+420 724 147 096

E-mail: 

webshop@mctree.cz

Splátkový prodej: pondělí až pátek: 9 až 18 hod.

Tel: 

+420 724 147 096

E-mail: 

prodejna@mctree.cz

Číslo účtu: 

5011105919/5500

Seznam míst pro zpětný odběr použitých výrobků nalezne na: 

www.elektrowin.cz/cs/obce-a-sberne-dvory/seznam-mist-zpetneho-odberu.html

15 / 19


PŘÍLOHA Č. 1

Formulář pro oznámení o odstoupení od kupní smlouvy uzavřené distanční formou

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od kupní

smlouvy)

Adresát:

Mc TREE a.s.
Hlavní 238
250 89 Lázně Toušeň

E-mail

webshop@mctree.cz

Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy o nákupu tohoto zboží: 
Číslo daňového dokladu:                                                                                
Datum objednání: 
Datum obdržení: 

Jméno a příjmení spotřebitele: 
Adresa spotřebitele: 

Kupní cena má být vrácena bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo: 

___________________________

Místo a datum

____________________________

Podpis spotřebitele 

(pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

16 / 19


PŘÍLOHA Č. 2

INFORMACE POSKYTNUTÉ SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

(dále také jen „Sdělení“)

I.

Úvodní informace

1. Společnost Mc TREE a.s., se sídlem Praha 9, Živanická 26, PSČ 19017, IČO: 25071939,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4246
(dále jen „Správce“), informuje tímto v souladu s nařízením Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně  fyzických  osob v souvislosti se
zpracováním   osobních   údajů   a   o   volném   pohybu   těchto   údajů   a   o   zrušení   směrnice
95/46/ES   (dále   jen   „Nařízení   o   ochraně   osobních   údajů“),   o   rozsahu   a   způsobu
zpracování   osobních   údajů   svých   obchodních   partnerů   (dále   jen   „Subjekt   údajů“).
Subjektem údajů ve smyslu tohoto sdělení se rozumí jak dodavatelé, objednatelé, kupující
a / nebo zákazníci Správce (včetně spotřebitelů), tak také případné jiné osoby v obdobném
postavení ke Správci.

2. Pokud v tomto Sdělení není výslovně uvedeno jinak, platí, že význam definic použitých

v tomto Sdělení odpovídá definicím v Nařízení o ochraně osobních údajů.

II.

Účel a právní základ zpracování osobních údajů

1. Osobní   údaje   Subjektů   údajů   jsou  /   budou  Správcem   zpracovávány   v souvislosti   s  (i)

plněním   povinností   ze   smluv   uzavřených   se   Subjekty   údajů,   (ii)   vedením   evidence
Subjektů   údajů,   (iii)   realizací   záručního   a   pozáručního   servisu   výrobků   LIEBHERR,
případně jiné spotřební elektroniky a / nebo (iv) plněním zákonných (a podzákonných)
povinností Správce (zejména pak (nikoli však výlučně) v souvislosti s plněním povinností
souvisejících s vedením účetnictví Správce).

2. Osobní údaje Subjektů údajů zpracovávané v souvislosti s (i) plněním povinností ze smluv

uzavřených   se   Subjekty   údajů,   (ii)   vedením   evidence   Subjektů   údajů,   (iii)   realizací
záručního a pozáručního servisu výrobků LIEBHERR, případně jiné spotřební elektroniky
a  /  nebo   (iv)  plněním  zákonných   (a  podzákonných)   povinností   Správce  (zejména   pak
(nikoli však výlučně) v souvislosti s plněním povinností souvisejících s vedením účetnictví
Správce) budou zpracovávány za účelem plnění smluvních (viz článek 6 odst. 1 písm. b)
Nařízení o ochraně osobních údajů) a / nebo zákonných (viz článek 6 odst. 1 písm. c)
Nařízení o ochraně osobních údajů) povinností Správce.

3. Správce má k tomu oprávněný zájem  ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení  o

ochraně osobních údajů na předcházení škod na jeho majetku a / nebo majetku třetích
osob, ochraně jeho majetku a / nebo majetku  třetích osob, ochraně svého obchodního
tajemství a na předcházení a následném vyšetření případné trestné a / nebo jiné protiprávní
činnosti vedené proti Správci a / nebo třetím osobám, a za tímto účelem  považuje za
nezbytné   provozovat   v   /   na prostorách   (jak   výrobních,   tak   také   prodejních   a   /   nebo
administrativních) Správcem pronajatých a / nebo nacházejících se ve vlastnictví Správce,
na adrese Lázně Toušeň, Hlavní 238, PSČ 250 89 kamerový systém bez zvukové stopy.

17 / 19


Zpracovávání osobních údajů kamerovým systémem Správce zahrnuje také krátkodobé
uchovávání obrazového záznamu pořízeného předmětným kamerovým systémem (k době
uchování záznamu viz níže).

4. Subjekty   údajů   mají   právo   vznést   proti   zpracovávání   osobních   údajů   o   jejich   osobě

kamerovým systémem Správce námitky.

5. Osobní   údaje   Subjektů   údajů   zpracovávané   Správcem   v souvislosti   s provozem

kamerového systému bez zvukové stopy budou Správcem zásadně zpracovány nejvýše po
dobu 21 kalendářních dní. Pouze v případě důvodného podezření ze spáchání trestného a /
nebo   jiného   protiprávního   činu   Subjektem   údajů   může   být   obrazový   záznam   Správce
pořízený kamerovým systémem Správce zpracováván po delší dobu, a to dobu nezbytně
nutnou k řádnému a úplnému prošetření věci.

III.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

1. Osobní údaje Subjektů údajů mohou být zpracovávány v rozsahu: jméno/a, příjmení, rodné

příjmení, firma (název obchodní společnosti a / nebo jiné formy právnické osoby), datum a
místo   narození,   rodné   číslo,   místo   trvalého   pobytu   (obec,   ulice,   číslo   popisné   /   číslo
orientační, PSČ), místo faktického pobytu (obec, ulice, číslo popisné / číslo orientační,
PSČ), adresa sídla (obec, ulice, číslo popisné / číslo orientační, PSČ), telefonní číslo/a, e-
mail/y, IČO, DIČ, fakturační údaje, případně také údaje o příchodech a odchodech do /
z areálu Správce nacházejícím se na adrese Lázně Toušeň, Hlavní 238, PSČ 250 89 a
obrazový záznam zachycený kamerovým systémem umístěným v objektu/ech Správce.

IV.

Doba zpracování osobních údajů

1. Osobní   údaje   Subjektů   údajů   budou   zpracovávány   pouze   po   dobu   nezbytně   nutnou.

Osobní údaje Subjektů údajů zpracovávané v souvislosti s (i) plněním povinností ze smluv
uzavřených   se   Subjekty   údajů,   (ii)   vedením   evidence   Subjektů   údajů   (zejména   pak
vedením   evidence   objednatelů   /   zákazníků   Správce),   (iii)   realizací   záručního   a
pozáručního servisu výrobků LIEBHERR, případně jiné spotřební elektroniky a / nebo (iv)
plněním   zákonných   (a   podzákonných)   povinností   Správce   (zejména   pak   (nikoli   však
výlučně) v souvislosti s plněním povinností souvisejících s vedením účetnictví Správce)
budou   zpracovávány   nejvýše   po   dobu   existence   závazků   ze   smlouvy   uzavřené   mezi
Správcem a příslušným Subjektem údajů a / nebo minimální dobu určenou příslušnými
právními předpisy (podle toho, která doba je / bude delší).

V.

Kontaktní údaje

1. Správce lze kontaktovat:
a) písemně na adrese Lázně Toušeň, Hlavní 238, PSČ 250 89;
b) telefonicky prostřednictvím telefonního čísla +420 725 847 896
c) elektronicky prostřednictvím e-mailu: sekretariat@mctree.cz.

18 / 19


VI.

Informace o příjemcích osobních údajů a úmyslu předat osobní údaje

1. Osobní údaje o Subjektech údajů budou získány od a / nebo mohou být eventuálně (a

pouze v nezbytném rozsahu) poskytnuty následujícím osobám a / nebo subjektům:

a) společnosti  ARCHAN   s.r.o.,   se   sídlem   Praha   9,   Živanická   26,   PSČ   19017,   IČO:

26150051, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.
C 74690 (dále jen „ARCHAN s.r.o.“), a to v souvislosti realizací záručního a pozáručního
servisu výrobků LIEBHERR, případně jiné spotřební elektroniky;

b) společnosti  MAURIC   JANÁK   ZEITHAML   s.r.o.   advokátní   kancelář,   se   sídlem

náměstí  T.  G. Masaryka  142,  261 01  Příbram,   IČO:  03389391,  zapsané  v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 230092 (dále jen „MAURIC
JANÁK   ZEITHAML   s.r.o.   advokátní   kancelář
“),   a   to   v souvislosti   s poskytováním
právních služeb Správci.

2. Správce   nemá   v úmyslu   předat   osobní   údaje   Subjektů   údajů   do   třetí   země   a   /   nebo

mezinárodní organizaci.

VII.

Další informace o zpracování osobních údajů

1. Osobní údaje Subjektů údajů budou zpracovávány neautomatizovaně.

2. Osobní   údaje   Subjektů   údajů   budou   zpracovávány   Správcem   a   v souladu   s pokyny

Správce také těmito zpracovateli osobních údajů:

a) společností ARCHAN s.r.o.;
b) společností MAURIC JANÁK ZEITHAML s.r.o. advokátní kancelář.

3. Subjekt   údajů,   jehož   osobní   údaje   jsou   zpracovávány   má   právo   požádat   Správce   o

poskytnutí informace/í o zpracování jeho osobních údajů.

4. Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům týkajícím jeho

osoby, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti
zpracování. Subjekt údajů má také právo na přenositelnost osobních údajů o jeho osobě.

5. Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Správci, ve

strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje
jinému správci, aniž by tomu Správce bránil, a to v případech stanovených Nařízením o
ochraně osobních údajů.

6. Pokud se Subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s

ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu.
Dozorovým   úřadem   pro   území   České   republiky   je   Úřad   pro   ochranu   osobních   údajů
(

www.uoou.cz

).

19 / 19


Obchodní podmínky si můžete stáhnout zde